home

ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพือ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
โดยมีรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

ไฟล์แนบ: 
วันที่: 
จันทร์, พฤศจิกายน 12, 2018 - 15:30