home

ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

       แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม  เดิมคือ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานของทางราชการที่จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง   ทบวง  กรม    ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545    โดยการยุบรวมส่วนราชการ    2  หน่วยงานเข้าด้วยกัน  คือ  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง     แล้วจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2545   มีชื่อเรียกคือ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม   เป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค    สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  กรมทางหลวงชนบท   กระทรวงคมนาคม 

      ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท   กระทรวงคมนาคม  พ.ศ. 2558  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก   ลงวันที่  27  มกราคม  2558  ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม”   เป็น   “แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม”   สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)  กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม

 

สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

     ตั้งอยู่เลขที่  307/27  ถนนถีนานนท์   ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  2  กิโลเมตร โดยมีด้านทิศเหนือจดกับแขวงทางหลวงมหาสารคาม   ด้านทิศตะวันออกจดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   ด้านทิศใต้จดกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิม   และด้านทิศตะวันตกจดกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม

โครงสร้างและลักษณะการทำงานของหน่วยงาน

1  โครงสร้างของหน่วยงาน

  1.1  ชื่อหน่วยงาน   แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามเลขที่ 307/27  ถนนถีนานนท์   ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์  44000  โทรศัพท์  0-4371-1078    โทรสาร  0-4371-1078

  1.2  รายละเอียดของหน่วยงาน

         ชื่อ-สกุล  ของหัวหน้าหน่วยงาน   นายสุพจน์  ถาไชยลา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

         ชื่อ – สกุล ของผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจำหน่วยงาน   นายลือชัย  ชมภูคำ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ภายในหน่วยงานได้แบ่งสายการบังคับบัญชาออกเป็น  3  ฝ่าย   และ 1 หมวด คือ                 

             1.    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

    2.    ฝ่ายวิชาการ

   3.    ฝ่ายปฏิบัติการ

   4.   หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน

 โดยมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำทุกฝ่าย   รวมจำนวน

บุคลากรทั้งสิ้น    100     คน     โดยแยกเป็น

-        ข้าราชการ  จำนวน  12  คน

-        ลูกจ้างประจำ  จำนวน  12  คน

-        พนักงานราชการ  จำนวน  8  คน

-        ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน  รวมจำนวน  68  คน

 

2  ลักษณะการทำงาน

       แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้แผนการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ได้รับบริการ  อันจะนำไปสู่ความเจริญยั่งยืนและความสงบสุขของประเทศชาติ   ลักษณะของภารกิจหลักจะเน้นเรื่องทางด้านงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางและสะพาน  เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สัญจรบนเส้นทางโครงข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบภายในจังหวัดมหาสารคาม   ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง  ซึ่งได้อาศัยแนวทางในการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์  ของกรมทางหลวงชนบทและของสำนักงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

                มีการกำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นเพื่อมองอนาคตว่าโลกและสังคมรอบ ๆ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เพื่อปรับตัว  ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ทันกับยุคสมัยอยู่เสมอ 

                วิสัยทัศน์  ของกรมทางหลวงชนบท

                “ พัฒนา   เพิ่มคุณค่า  เติมต่อ  โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

              พันธกิจ

              เป็นการแสดงวิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติที่จะเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป

             พันธกิจ  ของกรมทางหลวงชนบท

   พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท  เพื่อสนับสนุนการ

คมนาคมขนส่ง  การท่องเที่ยว  การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน  แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม (Missing  Link)  ทางเลี่ยง  (By  pass)  และทางลัด (Shortcut)  รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง  (Mentor)  การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

 

             กลยุทธ์

                เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้  กรมทางหลวงชนบท  ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวคิดโดยทำการศึกษา  วิเคราะห์  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  จนได้เป็นแผนกลยุทธ์  6  ข้อ  ดังต่อไปนี้

                1.  พัฒนาและเชื่อมโยงต่อโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดบูรณาการ

                2.  เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมอย่างมีบูรณาการ

                3.  บำรุงรักษาทางหลวงชนบทให้ไร้หลุมบ่อและจุดเสี่ยงอันตราย