วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาบริหารจัดการโครงข่ายทางของจังหวัดมหาสารคามให้สมบูรณ์ ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน

 

พันธกิจ

1.ก่อสร้างทาง 

2.ซ่อมบำรุงทาง 

3.ส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.บริการด้านวิเคราะห์และทดสอบวัสดุงานทาง 

5.สนับสนุนด้านเครื่องจักรกลเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 

6.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานที่ร้องขอ