รายชื่อนามานุเคราะห์

                                                                           รายชื่อนามานุเคราะห์

                                                            บุคลากรแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน มือถือ  
นายสุพจน์   ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 043 711078  08 6450 7808  
นายเอกพันธุ์  สินพูล วิศวกรโยธาชำนาญการ 043 711078 ต่อ 101 08 1717 4617  
นายลือชัย  ชมภูคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 112 08 1965 5504  
นายสมศักดิ์  เทียงปา นายช่างโยธาชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 103 063 4945356  
นายฉลอง  คำสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 110 08 1260 8330  
นายธนกร  โทสันทัด นายช่างโยธาชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 110 08 1056 7650  
นายสุขทวี  แสนโสม นายช่างโยธาชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 109 08 1768 1176  
นายจักรทิพย์  ช่ำชอง นายช่างโยธาชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 114 08 1941 4726  
นายนาวา  พันธะ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 115 08 7245 5903  
นางอารีย์  โกกะบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 102 08 1545 6536  
นางสาวสุระภาภรณ์  อุปวงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 043 711078 ต่อ 105 08 1054 0176  
นายโสภา  ลาบุตร

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน)

  08 2746 0524