home

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สายทาง มค.2004

วันที่ 24 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สายทาง มค.2004 แยก ทล. 23– บ้านดงใหญ่ อำเภอเมืองมหาสารคาม,แกดำ,วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนหลวงชนบท สายทาง มค.2004

วันที่ 24 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนหลวงชนบท สายทาง มค.2004 แยก ทล. 23– บ้านดงใหญ่ อำเภอเมืองมหาสารคาม,แกดำ,วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:45

ขทช.วันที่ 24 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมปะหลุมบ่อ ถนนหลวงชนบท สายทาง มค.2034 แยก ทล. 23– บ้านปอพาน อำเภอนาเชือก ,กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 24 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมปะหลุมบ่อ ถนนหลวงชนบท สายทาง มค.2034 แยก ทล. 23– บ้านปอพาน อำเภอนาเชือก ,กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:30

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงสะพานถนนหลวงชนบท สายทาง มค.2034

วันที่ 24 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงสะพานถนนหลวงชนบท สายทาง มค.2034 แยก ทล. 23– บ้านปอพาน อำเภอนาเชือก ,กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 24 ก.ย. 2561 15:30

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.2004

วันที่ 21 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.2004 แยก ทล. 23  – บ้านดงใหญ่ อำเภอเมืองมหาสารคาม  แกดำ, วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 16:15

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สายทาง มค.2004

วันที่ 21 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สายทาง มค.2004 แยก ทล. 23  – บ้านดงใหญ่ อำเภอเมืองมหาสารคาม  แกดำ, วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 16:15

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สายทาง มค.3001

วันที่ 21 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง สายทาง มค.3001 แยก ทล. 213  – บ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 16:15

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการตีเส้นจราจรถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.2004

วันที่ 21 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการตีเส้นจราจรถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.2004 แยก ทล. 23  – บ้านดงใหญ่ อำเภอเมืองมหาสารคาม  แกดำ, วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 16:15

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายเถื่อนรุกล้ำเขตทางหลวงชนบท สายทาง มค.2004

วันที่ 21 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายเถื่อนรุกล้ำเขตทางหลวงชนบท สายทาง มค.2004 แยก ทล. 23  – บ้านดงใหญ่ อำเภอเมืองมหาสารคาม แกดำ, วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 16:15

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายเถื่อนรุกล้ำเขตทางหลวงชนบท สายทาง มค.3001

วันที่ 21 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายเถื่อนรุกล้ำเขตทางหลวงชนบท สายทาง มค.3001 แยก ทล. 213  – บ้านมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 16:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดู

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.537 กิโลเมตร งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 16:06

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.404 กิโลเมตร (งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Racycling))

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 15:57

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 09:46

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.478 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ก.ค. 2560 15:28

ข่าวทั้งหมด
บทความเรื่อง "จะให้ผมไปขายที่ไหน"

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
บทความเรื่อง "จะให้ผมไปขายที่ไหน"

 

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 10:00

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

#ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 11:15

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง สาย จ4และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 11:45

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนสาย

จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 13:45

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน สายจ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก

โครงการก่อสร้างถนน สายจ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 12:15

ขทช.มหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา

แขวงทางหลวชนบทมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทั้งหมด 4 อัตรา

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 10:30

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่ 10.30 - 21.00 น. ยกเว้น วันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่ 10.30 - 22.00 น.

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 10:15

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 14 ก.ย. 2560 10:45

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

     แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชี่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ : 11 ก.ย. 2560 10:45

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

วันที่ : 01 ก.ย. 2560 10:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home