home

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงรอยแตกร้าวถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3006

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงรอยแตกร้าวถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3006 แยก ทล.209 - บ้านโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้ เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.พ. 2562 14:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมปะหลุ่มบ่อถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.012 สะพานชุมชนบ้านท่าตู

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมปะหลุ่มบ่อถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.012 สะพานชุมชนบ้านท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้ เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.พ. 2562 14:45

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมการ มีส่วนร่วมภาคประชาชน(MOU) โครงการรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด ถนนสาย มค.2004

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมการ มีส่วนร่วมภาคประชาชน(MOU) โครงการรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด ถนนสาย มค.2004 แยก ทล.23 -  บ้านดงใหญ่ อ.เมือง,แกดำ,วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หัวนาคำ ม. 9 ต.หนองกุง อ.แกดำ

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ สายทาง มค.3013

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ สายทาง มค.3013 แยกทล. 12– บ้านจาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3062

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.3062 แยกทล. 208 – บ้านหนองผือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:45

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีจราจร สายทาง มค.2008

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีจราจร สายทาง มค.2008 แยกทล. 23 – บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:30

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีหลักนำโค้ง สายทาง มค.2008

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีหลักนำโค้ง สายทาง มค.2008 แยกทล. 23 – บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:30

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีป้ายบอกทาง สายทาง มค.2008

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงและทาสีป้ายบอกทาง สายทาง มค.2008 แยกทล. 23 – บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:30

ขทช.มหาสารคาม เข้าดำเนินการทำความสะพาน สายทาง มค.2008

วันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการทำความสะพาน สายทาง มค.2008 แยกทล. 23 – บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 15:30

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(mou) โครงการ งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย มค.3045

วันที่ 8 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม  ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน(mou) โครงการ งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย มค.3045 แยก ทล.219 -  บ้านหนองโพธิ์ อ.ยางสีสุราช,นาเชือก จ.มหาสารคาม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพธิ์ หมู่ 1 อ.นาเชือก

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 08:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดู

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางวงแหวนรอบพระธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 1.537 กิโลเมตร งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 16:06

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงถนนลาดยางเส้นทางสายโรงเรียนมิตรภาพ - บ้านนกกระโดก ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.404 กิโลเมตร (งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Racycling))

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 15:57

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 09:46

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.478 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ก.ค. 2560 15:28

ข่าวทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีน"

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เผยแพร่

สื่อประชาสัมพันธ์ "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"

วันที่ : 13 ธ.ค. 2561 10:15

ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

วันที่ : 28 พ.ย. 2561 15:15

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

           แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

วันที่ : 26 พ.ย. 2561 14:30

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 26 พ.ย. 2561 14:30

โปสเตอร์ “ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม”

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

“ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม”

วันที่ : 21 พ.ย. 2561 08:45

ขทช.มหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง #ช่างไฟฟ้า
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 16:30

ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
# ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 15:30

กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน 

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 16:00

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา และช่างไฟฟ้า

ขทช.มหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
#ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน  1 อัตรา และ #ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

 

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 10:15

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(ทางหลวงท้องถิ่น)

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น(ทางหลวงท้องถิ่น)
แขวงทางหลวงชบทมหาสารคาม

วันที่ : 08 ต.ค. 2561 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home