home

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการซ่อมปะหลุมบ่อถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.4009

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการซ่อมปะหลุมบ่อถนนทางหลวงชนบท สายทาง มค.4009 แยก ทล. 2188 – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย เพื่อให้ผู้ใช้ เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 15:45

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการปรับปรุงและตัดกิ่งไม้ สายทาง มค.4012

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 แขวงทางชนบทมหาสารคามดำเนินการปรับปรุงและตัดกิ่งไม้ สายทาง มค.4012 แยก ทล. 2152 – บ้านกระบาก อำเภอเชียงยืน,ชื่นชม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 15:45

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างสองทาง สายทาง มค.4009

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างสองทาง สายทาง มค.4009 แยก ทล. 2188– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอ กันทรวิชัยเพื่อให้ผู้ใช้เส้น ทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 15:15

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างสองทาง สายทาง มค.4009

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างสองทาง สายทาง มค.4009 แยก ทล. 2188– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอ กันทรวิชัยเพื่อให้ผู้ใช้เส้น ทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 15:30

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายบริเวณข้างทาง สายทาง มค.4068

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 แขวงทางชนบทมหาสารคาม  ดำเนินการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายบริเวณข้างทาง สายทาง มค.4068 แยก ทล. 2202 – บ้านขี อำเภอกันทรวิชัย เพื่อให้ผู้ใช้เส้น ทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 15:30

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนป้ายจราจร สายทาง มค.2010

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 แขวงทางชนบทมหาสารคาม ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนป้ายจราจร  สายทาง มค.2010 แยก ทล. 23– บ้านหนองปลิง อำเภอบรบือ,เมือง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 16 ก.ค. 2561 15:00

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างสองทาง สายทาง มค.2010

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามดำเนินการตัดหญ้าบริเวณข้างสองทาง สายทาง มค.2010 แยก ทล. 23– บ้านหนองปลิง อำเภอบรบือ,เมือง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 16 ก.ค. 2561 15:00

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สายทาง มค.2021

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สายทาง มค.2021  แยก ทล. 23 – บ้านแก้งน้อย อำเภอบรบือ,โกสุมพิสัย เพื่อให้ผู้ใช้เส้น ทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 16 ก.ค. 2561 15:00

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการปรับปรุงและตัดกิ่งไม้ สายทาง มค.2008

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 แขวงทางชนบทมหาสารคามดำเนินการปรับปรุงและตัดกิ่งไม้ สายทาง มค.2008 แยก  ทล. 23 – บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 16:00

ขทช.มหาสารคาม ดำเนินการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง สายทาง มค.2008

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 แขวงทางชนบทมหาสารคาม ดำเนินการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง สายทาง มค.2008 แยก ทล. 23 – บ้านดอนหว่าน อำเภอเมือง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 13 ก.ค. 2561 16:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านโนนบ่อ - บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 09:46

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

    แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังแคน - บ้านวังจาน - บ้านหนองกุงสวรรค์ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.478 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ก.ค. 2560 15:28

ข่าวทั้งหมด
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

#ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 11:15

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง สาย จ4และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 11:45

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการก่อสร้างถนนสาย

จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 13:45

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน สายจ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก

โครงการก่อสร้างถนน สายจ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ : 23 มี.ค. 2561 12:15

ขทช.มหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา

แขวงทางหลวชนบทมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทั้งหมด 4 อัตรา

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 10:30

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่ 10.30 - 21.00 น. ยกเว้น วันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่ 10.30 - 22.00 น.

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 10:15

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 14 ก.ย. 2560 10:45

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

     แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชี่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วันที่ : 11 ก.ย. 2560 10:45

logo
ขทช.มหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

วันที่ : 01 ก.ย. 2560 10:30

สิทธิมนุษยชน

วันที่ : 23 ส.ค. 2560 15:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home